Tuyển dụng công chức thuộc Cục Quản lý môi trường y tế năm 2022Thực hiện công văn số 5991/BYT-TCCB ngày 24/10/2022 của Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục Quản lý môi trường y tế theo hình thức thi tuyển; Cục Quản lý môi trường y tế thông báo tuyển dụng công chức thuộc Cục năm 2022 theo thông báo […]

Thực hiện công văn số 5991/BYT-TCCB ngày 24/10/2022 của Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022 của Cục Quản lý môi trường y tế theo hình thức thi tuyển; Cục Quản lý môi trường y tế thông báo tuyển dụng công chức thuộc Cục năm 2022 theo thông báo gửi kèm:

Xem thêm ...