Trang thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trong ngành y tế Thực trạng và giải phápNồi hấp áp lực – một thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ. Tại các cơ sở y tế hệ thống máy, trang thiết bị phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh có rất nhiều từ thô sơ đến hiện đại trong đó có các máy móc, thiết bị y tế […]

Nồi hấp áp lực – một thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ.

Tại các cơ sở y tế hệ thống máy, trang thiết bị phục vụ cho công tác khám bệnh, chữa bệnh có rất nhiều từ thô sơ đến hiện đại trong đó có các máy móc, thiết bị y tế (TBYT) có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (ATLĐ)…

Thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ trong ngành y tế

Ở hầu hết các bệnh viện, máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đang được sử dụng là nồi hấp áp lực, nồi hơi, hệ thống điều hòa trung tâm, hệ thống khí nén y tế, bồn oxy lỏng, hệ thống thang máy chở người, các máy Xquang, máy gia tốc tuyến tính điều trị ung thư, các chai khí nén như oxy, nitơ, …

Theo quy định của pháp luật, đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải khai báo, kiểm định kỹ thuật trước khi đưa vào vận hành, kiểm định định kỳ. Tại khu vực lắp đặt các máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ phải treo nội quy, các quy định về vận hành máy an toàn, xử lý sự cố khẩn cấp. Người vận hành phải được huấn luyện, sát hạch và được cấp chứng chỉ, có thẻ ATLĐ.

Thực trạng quản lý và sử dụng như thế nào?

Về công tác quản lý máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, có 63% bệnh viện đã giao quản lý máy thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ bằng văn bản, 100% bệnh viện có hồ sơ quản lý (lý lịch máy), 83% bệnh viện có hồ sơ cấp phép, 77% bệnh viện có biên bản kiểm tra máy và 70% bệnh viện có quy trình xử lý sự cố;

Về công tác kiểm định kỹ thuật, có 98% bệnh viện đã thực hiện công tác kiểm định định kỳ cho máy móc, trang thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt, tuy nhiên việc thực hiện này không đồng đều ở từng loại máy móc, thiết bị; tại khu vực đặt máy, thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và khu vực có yếu tố nguy hiểm, độc hại đã treo bảng nội quy từ 71 – 96% số bệnh viện thực hiện.

Và giải pháp

Để tăng cường công tác quản lý và sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, nhằm hạn chế tối đa các nguy cơ mất ATLĐ và đẩy mạnh việc chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho nhân viên y tế, các bệnh viện cần phải thực hiện một số công việc sau: tăng cường công tác cập nhật, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho toàn bộ người lao động, kể cả người học nghề, tập nghề; thường xuyên tổ chức thực hiện công tác tự kiểm tra về công tác ATLĐ, vệ sinh lao động tại các khoa, phòng, bộ phận trong các bệnh viện, đặc biệt là các khu vực có yếu tố độc hại, nguy hiểm; xây dựng đầy đủ các nội quy ATLĐ tại các khu vực có yếu tố độc hại, nguy hiểm; tổ chức huấn huyện ATLĐ, vệ sinh lao động cho các đối tượng, đặc biệt là người lao động vận hành các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ; người lao động vận hành các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ phải có đầy đủ chứng chỉ huấn luyện, thẻ ATLĐ mới được vận hành vận hành các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ và các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ phải được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng, kiểm định định kỳ theo đúng quy định; đối tượng kiểm định phải được dán tem kiểm định.

ThS. Phạm Xuân Thành

Xem thêm ...