Trách nhiệm Quản lý chất thải y tếTheo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, công tác quản lý chất thải y tế trong phạm vi bệnh viện do người đứng đầu bệnh viện chịu trách nhiệm; Việc vận chuyển và xử lý chất thải bên ngoài khuôn viên bệnh viện thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường. […]

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, công tác quản lý chất thải y tế trong phạm vi bệnh viện do người đứng đầu bệnh viện chịu trách nhiệm; Việc vận chuyển và xử lý chất thải bên ngoài khuôn viên bệnh viện thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm về việc để xảy ra ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Trong thời gian qua, nhằm tăng cường quản lý chất thải y tế trong phạm vi bệnh viện, Bộ Y tế đã ban hành Quy chế quản lý chất thải y tế quy định rõ việc phân loại, xử lý ban đầu, thu gom, vận chuyển, lưu giữ, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế, xử lý, tiêu hủy chất thải y tế; Thông tư quy định về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện; Thông tư liên tịch Bộ Y tế – Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế.
Đặc biệt, Bộ Y tế đã xây dựng và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến 2020 (tại Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 15/11/2011). Đây là một Đề án mang tính tổng thể về xử lý chất thải y tế trên phạm vi toàn quốc với mục tiêu đến năm 2020, 100% chất thải y tế được xử lý đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường. Để thực hiện mục tiêu này, Thủ tướng Chính phủ đã giao trách nhiệm cụ thể cho từng Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trong việc triển khai thực hiện Đề án.
Bộ Y tế thường xuyên có văn bản chỉ đạo các bệnh viện và đề nghị UBND tỉnh, TP chỉ đạo các cơ sở y tế tăng cường công tác quản lý chất thải y tế; Ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế và tổ chức tập huấn cho lãnh đạo và cán bộ các cơ sở y tế về quản lý chất thải y tế.
Hằng năm, Bộ Y tế tổ chức các đoàn thanh, kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý chất thải tại các bệnh viện. Kết quả kiểm tra cho thấy, nhiều bệnh viện đã cơ bản làm tốt công tác quản lý chất thải, điển hình như BVĐK Long An đã thiết kế xây dựng khu xử lý nước thải thành công viên xanh, sạch, đẹp.
Tuy nhiên, vẫn có lãnh đạo bệnh viện chưa thường xuyên quan tâm, buông lỏng quản lý công tác này như một vài thông tin phản ánh trên báo đài thời gian qua. Đối với các bệnh viện trực thuộc Bộ, Bộ Y tế đã yêu cầu Lãnh đạo Bệnh viện nghiêm túc kiểm điểm và khắc phục ngay các tồn tại. Đối với các bệnh viện trực thuộc UBND tỉnh, thành phố, Bộ Y tế đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng, các cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong các cơ sở y tế và tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện.
Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước, thanh, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế; Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu bệnh viện.

Xem thêm ...