Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 87/QĐ-TTg  ngày 12/01/2016 về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an […]

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 87/QĐ-TTg  ngày 12/01/2016 về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Công văn số 398/KH-BCĐTƯ ngày 24/01/2018 của Ban chỉ đạo Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động Trung ương. Ngày 28/02/2018 Bộ Y tế ban hành công văn số 1123/BYT-MT V/v tổ chức Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2018. Nội dung cụ thể như sau:

CV hướng dẫn Tháng hành động ATVSLĐ 2018

 

Tải văn bản

Xem thêm ...