Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 về việc tổ chức tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động; Công văn số4401/BLĐTBXH-ATLĐ ngày 03/11/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn triển khai Tháng hành động an toàn, vệ sinh […]

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 về việc tổ chức tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động; Công văn số4401/BLĐTBXH-ATLĐ ngày 03/11/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn triển khai Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017, ngày 27/3/2017 Bộ Y tế ban hành công văn số 1472/BYT-MT về việc tổ chức Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017 nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về sự an toàn, vệ sinh lao động, thực thi có hiệu quả Luật an toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trong các cơ quan đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động; chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động.

2017.3.27 CV1472.BYT-MT Thang hanh dong ATVSLD

 

Tải văn bản

 

Xem thêm ...