Tăng cường công tác quản lý chất thải y tếNhằm tăng cường công tác quản lý chất thải y tế, công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động, công tác quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế, Bộ Y tế đã có công văn số 1004/BYT-MT ngày 28/02/2019 gửi Giám đốc […]

Nhằm tăng cường công tác quản lý chất thải y tế, công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động, công tác quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế, Bộ Y tế đã có công văn số 1004/BYT-MT ngày 28/02/2019 gửi Giám đốc các bệnh viện công lập trực thuộc Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương thực hiện các nội dung sau:
1. Khắc phục kịp thời một số tồn tại đã được nêu trong biên bản kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của Bộ Y tế năm 2018.
2. Tiếp tục duy trì và tăng cường tự kiểm tra việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác quản lý chất thải y tế, thực hiện cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp; công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động; công tác quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế.
3. Thực hiện đúng quy định về việc lập, trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cũng như trách nhiệm của chủ dự án sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt; thực hiện truyền thông về quản lý chất thải y tế.
4. Khẩn trương báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế, báo cáo kết quả thực hiện cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp năm 2018 theo quy định.
Chi tiết công văn 1004/BYT-MT tại đây:

CV gui BV TW-2019-1004-1

Xem thêm ...