Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch “Truyền thông về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và sử dụng nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2019-2025 và tầm nhìn đến năm 2030” 

dv-2019-2569. Cà Mau (1)

 

Tải văn bản

Xem thêm ...