Kết luận thanh tra số 1923/KL-MT ngày 31/12/2019Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 1923/KL-MT ngày 31/12/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại công ty Cổ phần cấp nước Đắk Lắk

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 1923/KL-MT ngày 31/12/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại công ty Cổ phần cấp nước Đắk Lắk

KQTTra CP CN Dak Lak 2019

Xem thêm ...