Kết luận thanh tra số 1921/KL-MT ngày 31/12/2019Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 1921/KL-MT ngày 31/12/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 1921/KL-MT ngày 31/12/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc

KQTTra CP NS Vinh Phuc 2019

Xem thêm ...