Kết luận thanh tra số 1920/KL-MT ngày 31/12/2019Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 1920/KL-MT ngày 31/12/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty THHH một thành viên cấp nước Tiền Giang

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 1920/KL-MT ngày 31/12/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty THHH một thành viên cấp nước Tiền Giang

KQTTra TNHH MTV CN Tien Giang 2019

Xem thêm ...