Kết luận thanh tra chuyên ngành số 315/KL-MT ngày 04/7/2022Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 315/KL-MT ngày 04/7/2022 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Công ty cổ phần Cấp nước và Xây […]

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 315/KL-MT ngày 04/7/2022 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái

Xem thêm ...