Kết luận thanh tra chuyên ngành số 314/KL-MT ngày 04/7/2022Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 314/KL-MT ngày 04/7/2022 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Công ty cổ phần nước sạch Thái Bình

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 314/KL-MT ngày 04/7/2022 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Công ty cổ phần nước sạch Thái Bình

Xem thêm ...