Kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030  Tài liệu tham khảo: 0219_Ke_hoach_truyen_thong_moi_truong_nuoc_sach_nong_thon(UBND_tinh). Lạng Sơn 030219_Phu_luc_kinh_phi_nuoc_sach_nong_thon_(UBND_tinh). Lạng Sơn  

dv-2019-2568. Lạng Sơn (1)

 

Tải văn bản

Tài liệu tham khảo:

0219_Ke_hoach_truyen_thong_moi_truong_nuoc_sach_nong_thon(UBND_tinh). Lạng Sơn

030219_Phu_luc_kinh_phi_nuoc_sach_nong_thon_(UBND_tinh). Lạng Sơn

 

Xem thêm ...