HỘI THẢO ” SƠ KẾT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH ĐỘC LẬP BAN ĐẦU ĐỐI VỚI CÁC BỆNH VIỆN” CỦA DỰ ÁN HỖ TRỢ XỬ LÝ CHẤT THẢI BỆNH VIỆN VAY VỐN NGÂN HÀNG THẾ GIỚINgày 10/4/2013 Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện vay vốn Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo ” SƠ KẾT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH ĐỘC LẬP BAN ĐẦU ĐỐI VỚI CÁC BỆNH VIỆN VÒNG 1”. Mục đích của Hội thảo là rà soát lại tiến độ hoạt động của các viện tham gia kiểm định độc lập (IVA) cho Dự án.

Chủ trì Hội thảo là TS Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc dự án và PGS.TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế. Tham dự Hội thảo có các chuyên gia của WB, lãnh đạo và chuyên gia của các Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường, Viện Vệ sinh Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên và đại diện cho Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp, Bệnh viện Sa Đéc.

TS Nguyễn Xuân Trường và PGS.TS Nguyễn Huy Nga chủ trì Hội thảo

Hội thảo tập trung vào thảo luận Dự thảo Sổ tay hướng dẫn thực hiện kiểm định độc lập mà Ban quản lý dự án đã soạn thảo và thử áp dụng trong vòng 1 của Dự án. Và các báo cáo của hai Viện. Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường báo cáo kết quả kiểm định ban đầu cho 4 bệnh viện đã thực hiện ở khu vực phía Bắc. Viện Vệ sinh Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả kiểm định ban đầu cho 15 bệnh viện phía Nam.
Nhiệm vụ của kiểm định độc lập bao gồm:
1, Thực hiện việc kiểm định ban đầu tại các bệnh viện thụ hưởng dự kiến để cung cấp cho Ban quản lý dự án (CPMU) các phân tích kết quả ban đầu về tình trạng quản lý chất thải tại các bệnh viện thụ hưởng dự kiến đầu tư.
2, Thực hiện việc kiểm định đầu ra tại các bệnh viện thụ hưởng để xác nhận các kết quả đầu ra đã được thống nhất trước đó trong Thỏa thuận tài trợ với WB. Kết quả kiểm định cũng được dùng để xác thực chi tiêu và thanh toán sau cùng đối với bệnh viện thụ hưởng.
3, Cung cấp cho CPMU các phân tích kết quả đầu tư và đưa ra các khuyến nghị về việc giải ngân vốn tài trợ của các bệnh viện thụ hưởng dựa trên kết quả đã kiểm định.
Việc thực hiện kiểm định độc lập được các viện thực hiện theo các bảng kiểm đã được thống nhất với WB.

Tin và ảnh Hà Anh-Hải Anh

Xem thêm ...