Thông tư số 10/2019/TT-BYT ngày 10/6/2019 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việcDownload Version Download 351 File Size 9.49 MB File Count 1 Create Date 08/07/2019 Last Updated 18/02/2020 Thông tư số 10/2019/TT-BYT ngày 10/6/2019 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc (Download: Thông tư 10/2019/TT-BYT […]

  • Version
  • Download 351
  • File Size 9.49 MB
  • File Count 1
  • Create Date 08/07/2019
  • Last Updated 18/02/2020

Thông tư số 10/2019/TT-BYT ngày 10/6/2019 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc

(Download: Thông tư 10/2019/TT-BYT từ trang 01-34)

Phần tiếp theo: Phụ lục 4 của thông tư 10/2019/TT-BYT

tt10-2019 phụ lục 4

Tải Phụ lục 4 (trang 34-126)