Đính chính Quyết định rút số đăng ký lưu hànhNgày 10/02/2020 Cục Quản lý môi trường y tế có công văn số 166/MT-SKHC ngày 10/02/2020 gửi Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế H và X v/v đính chính Quyết định rút số đăng ký lưu hành:

Ngày 10/02/2020 Cục Quản lý môi trường y tế có công văn số 166/MT-SKHC ngày 10/02/2020 gửi Công ty Cổ phần thiết bị vật tư y tế H và X v/v đính chính Quyết định rút số đăng ký lưu hành:

166-MT-SKHC

Xem thêm ...