Đào tạo quản lý chất thải y tế: Nâng cao nhận thức ở mọi cấpNguồn: https://www.healthcare-waste.org/country-level/training/ Hầu hết các nỗ lực đào tạo và nâng cao nhận thức liên quan đến quản lý chất thải y tế sẽ phải được thực hiện ở cấp cơ sở y tế, một số hành động cần được thực hiện ở cấp quốc gia để: Nâng cao nhận thức của cộng đồng về […]

Nguồn: https://www.healthcare-waste.org/country-level/training/

Hầu hết các nỗ lực đào tạo và nâng cao nhận thức liên quan đến quản lý chất thải y tế sẽ phải được thực hiện ở cấp cơ sở y tế, một số hành động cần được thực hiện ở cấp quốc gia để:

 • Nâng cao nhận thức của cộng đồng về rủi ro chất thải y tế mang lại;
 • Đảm bảo rằng chương trình đào tạo nhân viên y tế bao gồm một hợp phần về quản lý chất thải y tế;
 • Đảm bảo rằng các nhà khai thác dịch vụ quản lý chất thải (nhà vận chuyển, nhà máy xử lý và các nhà khai thác bãi chôn lấp …) được đào tạo và hỗ trợ phù hợp.
 1. Giáo dục cộng đồng về các mối nguy liên quan đến chất thải y tế

Các phương pháp khác nhau có thể được sử dụng cho giáo dục công cộng về rủi ro chất thải y tế mang lại, về phân loại chất thải hoặc thực hành xử lý chất thải:

Trong cơ sở y tế bằng cách trưng bày áp phích tại các điểm chiến lược như địa điểm xả rác, hướng dẫn về phân loại chất thải. Poster nên được rõ ràng, sử dụng sơ đồ và hình minh họa để truyền tải thông điệp tới nhiều đối tượng, bao gồm cả những người không biết chữ;

Bên ngoài cơ sở y tế, các thông điệp đơn giản có thể được chuyển tải thông qua các chương trình của trường học, đài phát thanh hoặc truyền hình, nâng cao nhận thức về những rủi ro trong việc nhặt các kim tiêm bị bỏ và kim luồn, vv …

Để có hiệu quả tối đa, mọi thông tin phải được hiển thị hoặc truyền đạt một cách hấp dẫn sẽ thu hút sự chú ý của mọi người.

Các cơ sở y tế nên là một ví dụ cho xã hội bằng việc quản lý chất thải theo quy định để bảo vệ sức khoẻ và bảo vệ môi trường. Về mặt này, các thùng rác cần được tiếp cận dễ dàng cho bệnh nhân, người nhà và người đến thăm và phải được đánh dấu rõ ràng với loại chất thải được chứa trong thùng.

 1. Chương trình đào tạo cho cán bộ y tế

Đánh giá chương trình đào tạo của khoa y và trường đào tạo y tá để đảm bảo nội dung đào tạo quản lý chất thải y tế thích hợp được cung cấp. Đào tạo tối thiểu nên bao gồm:

 • Thông tin và biện minh cho tất cả các khía cạnh của chính sách về chất thải y tế;
 • Dữ liệu về vai trò và trách nhiệm của từng nhân viên bệnh viện trong việc thực hiện chính sách;
 • Hướng dẫn kỹ thuật, nhất là cho nhóm mục tiêu, về áp dụng các phương pháp quản lý chất thải.
 1. Đào tạo cán bộ không phải là nhân viên y tế nhưng kiểm soát chất thải y tế

Việc đào tạo tối thiểu cho tất cả các nhà quản lý chất thải phải bao gồm:

 • Thông tin về các rủi ro liên quan đến xử lý chất thải y tế;
 • Thủ tục xử lý tràn chất thải và các tai nạn khác;
 • Hướng dẫn sử dụng quần áo bảo hộ.
 • Các thủ tục hành chính (quy định, lưu giữ hồ sơ, báo cáo sự cố tràn chất thải, tai nạn và các sự cố khác) cũng như các hoạt động kỹ thuật và bảo trì các hệ thống được sử dụng cũng nên được dào tạo.

Lăng Thúy (dịch)

Xem thêm ...