Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP và nghị định 140/2018/NĐ-CPThực hiện Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động (sau đây gọi […]

Thực hiện Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động (sau đây gọi là Nghị định số 44/2016/NĐ-CP) và Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (sau đây được gọi tắt là Nghị định số 140/2018/NĐ-CP),

tính đến ngày 08/02/2022, đã có 198 đơn vị thực hiện thủ tục công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo quy định (gồm 33 đơn vị công bố tại Bộ Y tế và 174 đơn vị công bố tại Sở Y tế).

Số đơn vị đã công bố tại Bộ Y tế:

33

đơn vị

Số đơn vị đã công bố tại Sở Y tế các tỉnh/thành phố:

174

đơn vị

Số đơn vị đã bị đình chỉ hoạt động

04

đơn vị

Số đơn vị đã dừng hoạt động

02

đơn vị

Danh sách theo công văn gửi kèm:

 

 

Xem thêm ...