PHÁP CHẾ - THANH TRA

 • 29/11/2022

  Kết luận thanh tra chuyên ngành số 718/KL-MT ngày 29/11/2022

  Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số718/KL-MT ngày 29/11/2022 về việc thực hiện đảm bảo chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Công ty cổ phần cấp nước Kon Tum  

 • 29/11/2022

  Kết luận thanh tra chuyên ngành số 717/KL-MT ngày 29/11/2022

  Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành 717/KL-MT ngày 29/11/2022 về Thanh tra công tác quản lý nhà nước về hóa chất, chế phẩm diệt tội, diệt tội sao chép ứng dụng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; Công tác quản lý […]

 • 04/07/2022

  Kết luận thanh tra chuyên ngành số 315/KL-MT ngày 04/7/2022

  Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 315/KL-MT ngày 04/7/2022 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Công ty cổ phần Cấp nước và Xây […]

 • 04/07/2022

  Kết luận thanh tra chuyên ngành số 314/KL-MT ngày 04/7/2022

  Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 314/KL-MT ngày 04/7/2022 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Công ty cổ phần nước sạch Thái Bình

 • 04/07/2022

  Kết luận thanh tra chuyên ngành số 313/KL-MT ngày 04/7/2022

  Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 313/KL-MT ngày 04/7/2022 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt tại Công ty cổ phần Bitexco Nam Long