Home / Văn bản pháp quy

Số VB Tiêu đề Ngày BH Chi tiết
155/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế 12/11/2018 Chi tiết
140/2018/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 08/10/2018 Chi tiết
10/2019/TT-2019 Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc 10/06/2019 Chi tiết
02/2019/TT-BYT Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vê bụi – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc 21/03/2019 Chi tiết
58/2015/TTLT-BYT-BTNMT Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định về quản lý chất thải y tế 31/12/2015 Chi tiết
10/VBHN-BYT Nghị định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế 05/04/2019 Chi tiết
13/2016/TT-BLĐTBXH Thông tư Ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 16/06/2016 Chi tiết
109/2016/NĐ-CP Nghị định Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 01/07/2016 Chi tiết
37/2016/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc 15/05/2016 Chi tiết
39/2016/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật An toàn, vệ sinh lao động 15/05/2016 Chi tiết
44/2016/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của luật An toàn vệ sinh lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động 15/05/2016 Chi tiết
26/2016/TT-BYT Thông tư Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc 30/06/2016 Chi tiết
23/2016/TT-BYT Thông tư Quy đinh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tử ngoại – Mức tiếp xúc bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc 30/06/2016 Chi tiết
27/2016/TT-BYT Thông tư Quy định Quy chuẩn quốc gia về rung – Giá trị cho phép tại nơi làm việc 30/06/2016 Chi tiết
24/2016/TT-BYT Thông tư Quy định Quy chuẩn quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc 30/06/2016 Chi tiết
25/2016/TT-BYT Thông tư Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp – Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc 30/06/2016 Chi tiết
21/2016/TT-BYT Thông tư Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số cao – Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc 30/06/2016 Chi tiết
22/2016/TT-BYT Thông tư Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng – Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc 30/06/2016 Chi tiết
15/2016/TT-BYT Thông tư Quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội 15/05/2016 Chi tiết
19/2016/TT-BYT Thông tư Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động 30/06/2016 Chi tiết