Home / SKLĐ – Phòng chống thương tích / Danh mục tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 đến ngày 26/7/2017 ban hành kèm theo công văn số 767/MT ngày 26/7/2017

Danh mục tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 đến ngày 26/7/2017 ban hành kèm theo công văn số 767/MT ngày 26/7/2017

Ngày 26/7/2017 Cục Quản lý môi trường y tế có công văn số 767/MT v/v thực hiện quy định công bố tổ chức quan trắc môi trường lao động gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung Ương Danh mục tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao […]

Ngày 26/7/2017 Cục Quản lý môi trường y tế có công văn số 767/MT v/v thực hiện quy định công bố tổ chức quan trắc môi trường lao động gửi Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung Ương

20170726 Cong van cong bo don vi quan trac MTLD

Danh mục tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động:

20170726 Danh sach don vi QT MTLĐ

 

Tải văn bản