Home / Môi trường cơ sở y tế / Thông tin về quản lý chất thải tại 5 bệnh viện

Thông tin về quản lý chất thải tại 5 bệnh viện

Ngày 09/11/2017 Cục Quản lý môi trường y tế có công văn số: 1194/MT-YT v/v thông tin về quản  lý chất thải y tế tại 5 bệnh viện gửi Báo Công lý. Chi tiết như sau: