Thông tin về quản lý chất thải tại 5 bệnh việnNgày 09/11/2017 Cục Quản lý môi trường y tế có công văn số: 1194/MT-YT v/v thông tin về quản  lý chất thải y tế tại 5 bệnh viện gửi Báo Công lý. Chi tiết như sau:      

Ngày 09/11/2017 Cục Quản lý môi trường y tế có công văn số: 1194/MT-YT v/v thông tin về quản  lý chất thải y tế tại 5 bệnh viện gửi Báo Công lý.

Chi tiết như sau:

 

Cv gửi báo công lý

 

tải văn bản

 

Xem thêm ...