Thông báo Về việc tiếp nhận xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tếCăn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Cục Quản lý môi trường y tế sẽ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục […]

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Cục Quản lý môi trường y tế sẽ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực môi trường y tế như sau:

Thông báo vpc

Xem thêm ...