Home / Tài liệu / Biến đổi khí hậu

Kịch bản Biến đổi khí hậu và nước biển dâng:

 Tài Liệu  Tải về
Kịch bản BĐKH và NBD cho VN 2016 – Tiếng Việt Kich ban BDKH va NBD cho VN_2016-Tieng Viet
Tóm tắt kịch bản BĐKH và NBD cho VN – Tiếng Anh Tom tat Kich ban BDKH va NBD cho VN_2016-Tieng Anh
Tóm tắt kịch bản BĐKH và NBD cho VN – Tiếng Việt Tom tat Kich ban BDKH va NBD cho VN_2016_Tieng Viet
Báo cáo cực đoan khí hậu Việt Nam – Tiếng Việt Bao cao cuc doan khi hạu Viet Nam-Tieng Viet
Báo cáo cực đoan khí hậu Việt Nam – Tiếng Anh Bao cao cuc doan khi hau VN-Tieng Anh
Báo cáo tổng hợp AR5 Bao cao tong hop AR5