Home / Sức khỏe Môi trường - Cộng đồng / Sức khỏe môi trường / Tài liệu đào tạo nâng cao năng lực thực hiện vệ sinh nông thôn

Tài liệu đào tạo nâng cao năng lực thực hiện vệ sinh nông thôn

Cục Quản lý môi trường kính gửi các Quý vị độc giả bộ Tài liệu về đào tạo nâng cao năng lực thực hiện vệ sinh nông thôn. Các quý vị độc giả tải tài liệu theo đường link download