Home / Môi trường cơ sở y tế / Quyết định 3638/QĐ-BYT ngày 15/7/2016 v/v phê duyệt Kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”

Quyết định 3638/QĐ-BYT ngày 15/7/2016 v/v phê duyệt Kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”

Ngày 15/7/2016, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã ký ban hành Quyết định số 3638/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”. Mục tiêu của Kế hoạch là đảm bảo môi trường cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp” […]

Ngày 15/7/2016, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã ký ban hành Quyết định số 3638/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”.

Mục tiêu của Kế hoạch là đảm bảo môi trường cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp” góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và sức khỏe cộng đồng. Mục tiêu cụ thể được đề ra là 100% cơ sở y tế triển khai cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp” và 100% công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế được tập huấn và thực hiện các nội dung cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp”. Đối tượng áp dụng là tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cơ sở y tế dự phòng; cơ sở đào tạo và cơ sở nghiên cứu có thực hiện các xét nghiệm về y học (sau đây gọi tắt là cơ sở y tế). Phạm vi áp dụng là các cơ sở y tế từ trung ương đến xã, phường.

Chi tiết Quyết định 3638/QĐ-BYT, tải tại đây.