Home / Phòng chống thương tích

Để đẩy mạnh triển khai tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích tại cộng đồng, Cục Quản lý môi trường y tế xin gửi các tài liệu truyền thông đã xây dựng và sử dụng trong giai đoạn 2012-2015 bao gồm: tờ rơi, bảng kiểm hình ảnh, sổ gấp tay..

Tài liệu Tải về
Tài liệu truyền thông Phòng chồng tai nạn thương tích tải về