Kết luận thanh tra số 880/KL-MT ngày 16/7/2019Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 880/KL-MT ngày 16/7/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định    

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 880/KL-MT ngày 16/7/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty cổ phần cấp thoát nước Bình Định

KLTTra CPCTN Bình Định

 

Tải văn bản

 

Xem thêm ...