Kết luận thanh tra số 582/KL-MT ngày 17/5/2019Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 582/KL-MT ngày 17/5/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Nội

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 582/KL-MT ngày 17/5/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Nội

Scan KLTTr nuoc Ha Noi

Xem thêm ...