Kết luận thanh tra chuyên ngành số 570/KL-MT ngày 17/5/2019Cục Quản lý môi trường y tế- Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 570/KL-MT ngày 17 tháng 5 năm 2019 về thực hiện các quy định cùa pháp luật về kiểm nghiệm, khảo nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y […]

Cục Quản lý môi trường y tế- Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 570/KL-MT ngày 17 tháng 5 năm 2019 về thực hiện các quy định cùa pháp luật về kiểm nghiệm, khảo nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

new doc 2019-06-05 14.48.00

Xem thêm ...