Home / Thanh tra kiểm tra / Kết luận thanh tra số 415/KL-MT ngày 10/5/2017

Kết luận thanh tra số 415/KL-MT ngày 10/5/2017

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 415/KL-MT ngày 10/5/2017 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai  

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 415/KL-MT ngày 10/5/2017 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai

Ket luan TTr CTCP CN Dong Nai

 

Tải văn bản