Kết luận thanh tra số 1926/KL-MT ngày 31/12/2019Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 1926/KL-MT ngày 31/12/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại công ty Cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 1926/KL-MT ngày 31/12/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại công ty Cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng

KQTTra CP CTN Lam Dong 2019

Xem thêm ...