Kết luận thanh tra số 1925/KL-MT ngày 31/12/2019Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 1925/KL-MT ngày 31/12/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 1925/KL-MT ngày 31/12/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa

KQTTra CP CTN Khanh Hoa 2019

Xem thêm ...