Kết luận thanh tra số 1894/KL-MT ngày 27/12/2019Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 1894/KL-MT ngày 27/12/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế:

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 1894/KL-MT ngày 27/12/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế:

Kết luận thanh tra HueWACO

Xem thêm ...