Kết luận thanh tra số 1728/KL-MT ngày 26/11/2019Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 1728/KL-MT ngày 26/11/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng  

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 1728/KL-MT ngày 26/11/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty Cổ phần cấp nước Đà Nẵng

kết luận thanh tra 1728. 26.11

 

Tải văn bản

Xem thêm ...