Home / Sức khỏe Môi trường - Cộng đồng / Quản lý chất lượng nước / Kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

  Tài liệu tham khảo: 0219_Ke_hoach_truyen_thong_moi_truong_nuoc_sach_nong_thon(UBND_tinh). Lạng Sơn 030219_Phu_luc_kinh_phi_nuoc_sach_nong_thon_(UBND_tinh). Lạng Sơn  

Tin liên quan
Xem nhiều