Home / Sức khỏe Môi trường - Cộng đồng / Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Hợp phần vệ sinh năm 2013 và xây dựng kế hoạch triển khai năm 2014

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Hợp phần vệ sinh năm 2013 và xây dựng kế hoạch triển khai năm 2014

Từ ngày 25/7 đến 26/7/2013, tại thành phố Vinh, Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Austraylia đã tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Hợp phần vệ sinh năm 2013 và xây dựng kế hoạch năm 2014.

PGS. TS Nguyễn Huy Nga phát biểu tại hội thảo

Hiện nay, có khoảng 40% dân số thế giới (chủ yếu ở châu Á) không được tiếp cận với nhà tiêu hợp vệ sinh, 80% dân số nông thôn (2,6 tỷ người) trên toàn cầu không được tiếp cận với điều kiện vệ sinh đảm bảo, trong số này có 1,3 tỷ người ở Trung Quốc và Ấn Độ. Còn tại Việt Nam theo báo cáo tổng kết

Trong thời gian qua Chính phủ Việt Nam đã rất quan tâm tới hoạt động nhằm cung cấp nước sạch và đảm bảo vệ sinh cho người dân. Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2001-2020, đồng thời Chính phủ đã chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2001-2005 và giai đoạn 2006-2010. Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2005-2011 chỉ có 55% hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu đạt tiêu chuẩn vệ sinh của Bộ Y tế. Đặc biệt ngày 31/3/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành theo Quyết định số 366/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015 (NTP3). Mục tiêu chung đề ra của NTP3 cho Hợp phần vệ sinh là đến năm 2015 sẽ có 65% số hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu HVS, 100% Trạm y tế có nhà tiêu hợp vệ sinh và Bộ Y tế được giao chủ trì thực hiện Hợp phần vệ sinh của Chương trình.

Trong nỗ lực cải thiện tình trạng vệ sinh, nâng cao sức khỏe cho người dân Việt Nam, ngày 19/6/2012 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành QĐ số 730/QĐ-TTg về việc lấy ngày 2/7 hàng năm là Ngày ”Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”.Để phong trào phát triển sâu rộng trên phạm vi toàn quốc, ngày 26/11/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về việc triển khai Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân. Hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2013, Lễ phát chiến dịch truyền thông với chủ đề “Cộng đồng chung tay xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh” đã được tổ chức tại Nghệ An với nội dung tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức và đề cao trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, của từng đơn vị, cơ quan, gia đình và toàn xã hội về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình và nơi công cộng, lên án hành vi phóng uế bừa bãi làm ô nhiễm môi trường.

Để chỉ đạo triển khai Hợp phần vệ sinh thuộc NTP3, Bộ Y tế đã có nhiều văn bản chỉ đạo trong đó có Công văn số 1808/BYT-MT của Bộ trưởng Bộ Y tế gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo giao Sở Y tế chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện Dự án về Vệ sinh nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015 tại địa phương, trong đó Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố làm đầu mối triển khai thực hiện. Hình thành hệ thống mạng lưới cơ sở thực hiện việc tuyên truyền, vận động xây dựng các công trình vệ sinh với sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể trong đó nòng cốt là cán bộ y tế các cấp

Để hướng dẫn các tỉnh, thành phố triển khai Hợp phần vệ sinh thuộc NTP3, Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Austraylia (AusAID) tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện hợp phần vệ sinh năm 2013 và hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai năm 2014. Đến tham dự Hội thảo có hơn 200 đại biểu là đại diện Lãnh đạo Sở Y tế; Lãnh đạo và cán bộ chuyên trách về vệ sinh môi trường thuộc Trung tâm Y tế dự phòng của các tỉnh, thành phố trên cả nước và các cơ quan liên quan ở Trung ương.

Các đại biểu tham gia hội thảo

Căn cứ vào tình hình triển khai hợp phần vệ sinh thuộc NTP 3 trong thời gian qua, Cục tiến hành chia nhóm các tỉnh có tỷ lệ nhà tiêu từ 50% trở lên, các tỉnh tỷ lệ dưới 50% và các tỉnh chuẩn bị triển khai Dự án cải thiện vệ sinh dựa trên kết quả đầu ra (WASHOBA) để có các hỗ trợ cụ thể, phù hợp. Tại ngày thứ nhất Hội thảo diễn ra các đại biểu đã được nghe các báo cáo: Kết quả thực hiện Hợp phần vệ sinh 6 tháng đầu năm 2013 và định hướng trọng tâm trong thời gian tới; Giới thiệu chương trình vay vốn nước sạch và vê sinh nông thôn từ Ngân hàng chính sách xã hội; Hướng dẫn lập kế hoạch Hợp phần vệ sinh thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn năm 2014. Ngày thứ hai các tỉnh có tỷ lệ nhà tiêu dưới 50% được hướng dẫn cụ thể các giải pháp tháo gỡ khó khăn, có bản kế hoạch khả thi cho năm 2014. Bên cạnh đó, các tỉnh thụ hưởng dự án WASHOBA cũng được các tư vấn hướng dẫn lập kế hoạch triển khai thực hiện.

Kết thúc Hội thảo, các tỉnh đã hoàn chỉnh được Kế hoạch, kinh phí để triển khai Hợp phần vệ sinh năm 2014 và được sự chấp nhận của nhà tài trợ hòa đồng ngân sách AusAID. Căn cứ vào bản Kế hoạch và dự toán phân bổ vốn, các tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai Hợp phần vệ sinh năm 2014 của NTP3.

Phạm Quang