Home / Giới thiệu / Chức năng, nhiệm vụ

chuc-nang-nhiem-vu

Quyết định số 1534/QĐ-BYT ngày 07 tháng 05 năm 2013 của Bộ y tế. Qui định về chức năng nhiệm vụ Cục Quản lý môi trường y tế như sau:

I – CHỨC NĂNG

Cục Quản lý môi trường y tế là tổ chức thuộc Bộ Y tế, có chức năng tham mưu, giúpBộ trưởng Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về các lĩnh vực: vệ sinh sức khỏe môi trường ; vệ sinh chất lượng nước uống, nước sinh hoạt; vệ sinh sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn thương tích; quản lý hóa chất gia dụng và hóa chất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế; bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế theo quy định của pháp luật.
Cục Quản lý môi trường y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khỏan riêng, có trụ sở làm việc tại thành phố Hà Nội.

II – NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1.   Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định chuyên môn, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các lĩnh vực: vệ sinh sức khỏe môi trường ; vệ sinh chất lượng nước uống, nước sinh hoạt; vệ sinh sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn thương tích; quản lý hóa chất gia dụng và hóa chất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế; bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế theo quy định của pháp luật.
2.    Chủ trì xây dựng chiến lược, quy hoạch về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Cục được Bộ trưởng Bộ Y tế phân công theo quy định của pháp luật.
3.    Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày được hưởng chế độ ốm đau và danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp tại Việt Nam.
4.    Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện:
a)    Việc thực thi các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định chuyên môn, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Cục đựơc Bộ trưởng Bộ Y tế phân công;
b)    Việc lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động sức khỏe đối với các dự án đầu xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư tập trung, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm;
c)    Việc quan trắc các tác động đối với môi trường từ hoạt động của ngành y tế; quản lý chất thải y tế; khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường y tế; thu thập, lưu trữ và cung cấp thông tin về môi trường liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế  theo quy định của pháp luật;
d)    Các biện pháp bảo vệ sức khỏe con người trước tác động của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và các yếu tố môi trường bất lợi.
5.    Tổ chức thực hiện:
a)    Thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về các lĩnh vực thuộc vi chức năng quản lý của Cục được Bộ trưởng Bộ Y tế phân công theo đúng quy định của pháp luật;
b)    Cấp, đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, thẩm định nội dung chuyên môn của hồ sơ đăng ký quảng cáo đối với hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế theo quy định của pháp luật;
c)    Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Y tế;
d)    Tổ chức thẩm định và công bố cá đơn vi thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế có đủ năng lực, điều kiện thực hiện đo, kiểm tra môi trường lao động; định kỳ công bố danh sách các đơn vị đủ điều kiện thực hiện đo kiểm tra môi trường lao động.
6.    Tổ chức thực hiện công tác thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu và báo cáo các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Cục theo quy định của pháp luật.
7.    Thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về các lĩnh vực khác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Cục.
8.    Quản lý và phân bố các nguồn kinh phí, vốn của các dự án và nguồn tài trợ cho các hoạt động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Cục; quản lý biên chế và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc Cục; quản lý tài sản và các nguồn lực khác theo quy định của pháp luật.
9.    Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng Bộ Y tế giao.

Tải về bản gốc các quyết định sau:

Quyết định số 1534/QĐ-MT ngày 07 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Download
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và Cơ cấu tổ chức của Cục quản lý môi trường Y tế Download