Home / Giới thiệu

I – CHỨC NĂNG

Cục Quản lý môi trường y tế là tổ chức thuộc Bộ Y tế có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Y tế tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Y tế liên quan đến môi trường bao gồm: bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế, bảo vệ môi trường trong hoạt động mai táng; sức khỏe môi trường; vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn thương tích, phòng chống các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe do biến đổi khí hậu; quản lý hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế và các nhiệm vụ khác liên quan đến môi trường theo quy định của pháp luật.

II – NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Chủ trì xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường trong ngành y tế, lồng ghép các nội dung bảo vệ môi trường vào chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động của ngành y tế, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt

2. Xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế; xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường y tế, chất lượng môi trường y tế và bảo vệ môi trường trong hoạt động mai táng; vệ sinh nước sử dụng trong ăn uống và sinh hoạt, sức khỏe môi trường, vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn thương tích, phòng chống các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe do biến đổi khí hậu; quản lý hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế; kiến nghị các biện pháp áp dụng có hiệu quả các tiêu chuẩn môi trường trong hoạt động của ngành y tế theo quy định của pháp luật.

3. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật và các điều ước quốc tế liên quan đến bảo vệ môi trường trong hoạt động của ngành y tế. Tổ chức, hướng dẫn, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ: lập và thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; hướng dẫn, tổ chức thực hiện quan trắc môi trường y tế.

5. Tổ chức, đánh giá tác động của các dự án của Bộ Y tế đối với môi trường, cảnh báo môi trường của các hoạt động trong lĩnh vực y tế; quản lý và kiểm soát chất thải y tế; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; khắc phục ô nhiễm môi trường y tế, phục hồi môi trường y tế; đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững trong lĩnh vực y tế;

6. Tổ chức đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, của môi trường và của các chất gây ô nhiễm môi trường, dioxin đối với sức khỏe. Chủ trì, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện và nghiệm thu, đánh giá các chương trình, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học, công nghệ về bảo vệ môi trường thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

7. Chủ trì, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện công tác vệ sin môi trường cộng đồng, giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt; hướng dẫn và giám sát tiêu chuẩn, quy chuẩn thuật về vệ sinh các công trình vệ sinh hộ gia đình; hướng dẫn và giám sát công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động mai táng; kiểm tra, giám sát sức khỏe môi trường, vệ sinh và sức khỏe lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn thương tích, phòng chống các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe do biến đổi khí hậu.

8. Quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc đăng ký lưu hành hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế; tổ chức thẩm định nội dung chuyên môn đăng ký quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

9. Chủ trì, hướng dẫn việc triển khai, chuyển giao và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học – công nghệ về bảo vệ môi trường y tế vào thực tiễn; trao đổi thông tin, tài liệu khoa học về môi trường trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

10. Chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực được phân công đối với y tế tuyến dưới và y tế các Bộ, Ngành; Tham gia xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp hệ thống làm công tác bảo vệ môi trường trong ngành y tế; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về bảo vệ môi trường cho cán bộ, viên chức của các đơn vị trong ngành y tế và các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực y tế.

11. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, phát hiện và kiến nghị xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền các vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, sức khỏe môi trường, vệ sinh và sức khỏe lao động, an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn thương tích đối với các đơn vị trong ngành y tế; tham gia phối hợp với Thanh tra Bộ và cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực được phân công.

12. Tổ chức thống kê, lưu trữ dữ liệu, thông tin về môi trường y tế và thực hiện công tác báo cáo theo quy định.

13. Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường thuộc ngành y tế theo phân công của Bộ trưởng.

14. Quản lý và phân bổ các nguồn kinh phí, vốn của các dự án và nguồn tài trợ cho hoạt động bảo vệ môi trường; quản lý biên chế, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức trong Cục; quản lý tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng Bộ Y tế giao

III – CƠ CẤU TỔ CHỨC

I. Lãnh đạo Cục

1. TS.BS Nguyễn Thị Liên Hương – Cục trưởng
2. TS.BS Nguyễn Thanh Hà – Phó Cục trưởng
3. TS.BS Lương Mai Anh – Phó Cục trưởng

4. ThS.BS Dương Chí Nam – Phó Cục trưởng

II. Danh sách các phòng

1. Văn phòng Cục
 1. CN. Nguyễn Thị Hoàng Nhã – Chánh Văn phòng
 2. ThS. BS Tô Phương Thảo – Phó Chánh Văn phòng
 3. ThS. BS Nguyễn Quảng Thức – Phó Chánh Văn phòng

2. Phòng Kế hoạch tài chính
 1. Th.BS. Lê Văn Chính – Trưởng Phòng
 2. BSCKII. Nguyễn Thúy Lan – Phó Trưởng Phòng
 3. CN. Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó Trưởng Phòng
 4. CN. Nguyễn Thị Nga – Phó Trưởng Phòng

3. Phòng Môi trường cơ sở y tế
 1. ThS.BS. Nguyễn Hữu Hùng – Trưởng Phòng
 2. ThS.BS. Nguyễn Thị Lý – Phó Trưởng Phòng

4. Phòng Sức khỏe môi trường cộng đồng
 1. TS. Đỗ Mạnh Cường – Phó trưởng phòng phụ trách
 2. ThS. Nguyễn Huy Cường – Phó trưởng phòng
 3. BSCKI. Đoàn Văn Hiếu –  Phó trưởng phòng

5. Phòng Sức khỏe lao động - Phòng Chống thương tích
 1. ThS.BS Trần Anh Thành – Trưởng Phòng
 2. ThS.BS Phạm Xuân Thành – Phó Trưởng Phòng
 3. ThS.BS Khiếu Thị Quỳnh Trang – Phó Trưởng Phòng

6. Phòng Hóa chất - Đánh giá tác động sức khỏe
 1. TS.BS. Trần Anh Dũng- Trưởng phòng
 2. ThS.BS.  Nguyễn Thị Thanh Tâm – Phó trưởng phòng

7. Phòng Pháp chế – Thanh tra
 1. ThS.BS. Bùi Khánh Toàn – Trưởng phòng
 2. BS. Nguyễn Trường Giang – Phó trưởng phòng
 3. ThS.CN. Đặng Thị Lê Tâm – Phó trưởng phòng

8. Trung tâm thông tin môi trường y tế
 1. BSCKI. Đỗ Văn Thành – Giám đốc