Home / Dự thảo góp ý

Số VB Tiêu đề Ngày BH Chi tiết
/QĐ-BYT Kế hoạch thích ứng với Biến đổi khí hậu của ngành y tế giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 24/07/2018 Chi tiết
Dự thảo Đề án truyền thông cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 24/07/2018 Chi tiết
/2018/TT-BYT Lấy ý kiến dự góp ý Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch và Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng nước sạch 02/05/2018 Chi tiết