Home / Dự thảo góp ý

Số VB Tiêu đề Ngày BH Chi tiết
/QĐ-BYT Dự thảo lần 2 Đề án Truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, tăng cường tiếp cận với nước sạch và vệ sinh môi trường, chú trọng vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2018 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 29/06/2018 Chi tiết
Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành y tế giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2030 26/06/2018 Chi tiết
/2018/TT-BYT Lấy ý kiến dự góp ý Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch và Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng nước sạch 02/05/2018 Chi tiết