Chỉ thị số 05/CT-BYT về việc tăng cường quản lý chất thải y tế trong bệnh việnDownload Version 1.0.0 Download 151 File Size 4.00 KB File Count 1 Create Date 06/07/2015 Last Updated 01/11/2019 Chỉ thị số 05/CT-BYT về việc tăng cường quản lý chất thải y tế trong bệnh viện

  • Version 1.0.0
  • Download 151
  • File Size 4.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 06/07/2015
  • Last Updated 01/11/2019

Chỉ thị số 05/CT-BYT về việc tăng cường quản lý chất thải y tế trong bệnh viện