Home / SKLĐ – Phòng chống thương tích / Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 ban hành kèm theo công văn số 1262/MT-LĐ ngày 21/11/2017

Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 ban hành kèm theo công văn số 1262/MT-LĐ ngày 21/11/2017

Ngày 21/11/2017 Cục Quản lý môi trường y tế có công văn số 1262/MT-LĐ v/v công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện QTMTLĐ. Chi tiết như sau:  

Ngày 21/11/2017 Cục Quản lý môi trường y tế có công văn số 1262/MT-LĐ v/v công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện QTMTLĐ. Chi tiết như sau:

Cong van va danh sach

 

tải văn bản