Home / SKLĐ – Phòng chống thương tích / Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP và nghị định 140/2018/NĐ-CP

Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP và nghị định 140/2018/NĐ-CP

Thực hiện nghị định 41/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động và Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày […]

Thực hiện nghị định 41/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động và Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, tính đến ngày 19/2/2019, đã có 147 đơn vị thực hiện hoàn chỉnh thủ tục công bố theo quy định tại Nghị định 44/20163/NĐ-CP (gồm 23 đơn vị thuộc Trung Ương và 124 đơn vị do các Sở Y tế công bố)

1. Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo nghị định 41/2016/NĐ-CP và nghị định 140/2018/NĐ-CP

20181220 Danh sach don vi QTMTLD 2 CONG BO

 

2. Các đơn vị do Bộ Y tế công bố

STT Tên đơn vị Lĩnh vực đề nghị được công bố đủ điều kiện QTMTLĐ
1 Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 159 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 38559503 Fax: 028 38563164
E-mail: vienvsytcc@hcm.vnn.vn; ihph@ihph.org.vn
Web-site: www.ihph.org.vn
Chi tiết