Home / SKLĐ – Phòng chống thương tích / Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 ban hành kèm theo công văn số 894/MT ngày 18/8/2017

Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 ban hành kèm theo công văn số 894/MT ngày 18/8/2017

Ngày 18/8/2017 Cục Quản lý môi trường y tế có công văn số 894/MT-LĐ v/v công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện QTMTLĐ. Chi tiết công văn: Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP:  

Ngày 18/8/2017 Cục Quản lý môi trường y tế có công văn số 894/MT-LĐ v/v công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện QTMTLĐ. Chi tiết công văn:

Cong van 849

Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP:

2017.8.18 Danh sach don vi QTMTLD

 

Tải văn bản