Home / SKLĐ – Phòng chống thương tích / Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 ban hành kèm theo công văn số 148/MT-LĐ ngày 28/2/2018

Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 ban hành kèm theo công văn số 148/MT-LĐ ngày 28/2/2018

Ngày 28/02/2018 Cục Quản lý môi trường y tế có công văn số 148/MT-LĐ v/v công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện QTMTLĐ. Chi tiết như sau:  

Ngày 28/02/2018 Cục Quản lý môi trường y tế có công văn số 148/MT-LĐ v/v công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện QTMTLĐ. Chi tiết như sau:

20180228 Cong van gui VP Bo
20180227 Danh sach don vi QTMTLD

 

Tải văn bản