Danh sách các cơ sở khám, chữa bệnh được cấp phép khám, điều trị Bệnh nghề nghiệpNgày 05/7/2019 Cục Quản lý môi trường y tế có công văn số 826/MT-LĐ về việc công bố các cơ sở khám chữa bệnh được cấp phém khám. điều trị Bệnh nghề nghiệp. Danh sách như sau:      

Ngày 05/7/2019 Cục Quản lý môi trường y tế có công văn số 826/MT-LĐ về việc công bố các cơ sở khám chữa bệnh được cấp phém khám. điều trị Bệnh nghề nghiệp.

Danh sách như sau:

Danh sách phòng khám BNN 2-đã chuyển đổi

 

Tải văn bản

 

 

Xem thêm ...