Home / SKLĐ – Phòng chống thương tích / An toàn VSLĐ cho nhân viên y tế / Danh mục đơn vị y tế đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ, chứng nhận chuyên môn về y tế lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016

Danh mục đơn vị y tế đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ, chứng nhận chuyên môn về y tế lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016