Home / SKLĐ – Phòng chống thương tích / Môi trường LĐ – Bệnh nghề nghiệp / Danh mục đơn vị đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động theo Thông tư 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011

Danh mục đơn vị đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động theo Thông tư 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011

Cục Quản lý môi trường y tế công bố danh mục các đơn vị đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động theo Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 được cập nhật đến ngày 25/01/2016.

Cục Quản lý môi trường y tế công bố danh mục các đơn vị đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động theo Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 được cập nhật đến ngày 25/01/2016.

Chi tiết danh sách các đơn vị tải theo link.

25.1.16_danh sách đvi đủ đk đo kiểm mt

 

TAGS