Công văn số 1054/MT-YT v/v thu thập thông tin về nguồn thải và mức độ phát thải chất thải y tế  Xin tải chi tiết văn bản tại đây: Cv gui SYT 63 tỉnh, thành phố 2003_PHỤ LỤC 1A_Sở Y tế(1) 2003_PHỤ LỤC 1C_CSYT TINH Hướng dẫn điền Phụ lục 1C  

Cv gui SYT 63 tỉnh, thành phố

 

Xin tải chi tiết văn bản tại đây:

Cv gui SYT 63 tỉnh, thành phố

2003_PHỤ LỤC 1A_Sở Y tế(1)

2003_PHỤ LỤC 1C_CSYT TINH

Hướng dẫn điền Phụ lục 1C

 

Xem thêm ...