Home / Thông tin nội bộ / Công văn công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện Quan trắc môi trường lao động

Công văn công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện Quan trắc môi trường lao động

Ngày 27/4/2018, Cục Quản lý môi trường y tế ban hành công văn số 409/MT-LĐ công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện Quan trắc môi trường lao động. Chi tiết Danh sách, tải 20180515 Danh sach don vi QTMTLD 2 CONG BO