Home / Chỉ đạo điều hành

Số VB Tiêu đề Ngày BH Chi tiết
1119/QĐ-BYT Quyết định 1119/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch Truyền thông về Quản lý chất thải y tế, Giai đoạn 2017-2021 28/03/2017 Chi tiết
216/QĐ-BYT Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng của ngành y tế giai đoạn 2016 – 2020 20/01/2017 Chi tiết
05/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016 – 2020 05/01/2016 Chi tiết
303/MT Công bố các đơn vị đủ điều kiện khám bệnh nghề nghiệp 15/07/2016 Chi tiết
156/MT-SKCĐ Công văn v/v rà soát số liệu các xã vệ sinh toàn xã năm 2017 03/03/2017 Chi tiết
906/BYT-MT Công văn Triển khai hoạt động của phòng khám bệnh nghề nghiệp 01/03/2017 Chi tiết
58/2015/TTLT-BYT-BTNMT Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định về quản lý chất thải y tế 31/12/2015 Chi tiết
6573/QĐ-BYT Quyết định 6573/QĐ-BYT v/v ban hành hướng dẫn triển khai cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp 03/11/2016 Chi tiết
25/MT Danh mục đơn vị đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động theo Thông tư 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 25/01/2016 Chi tiết
3638/QĐ-BYT Quyết định 3638/QĐ-BYT v/v phê duyệt Kế hoạch triển khai cơ sở y tế “Xanh – Sạch – Đẹp” 15/07/2016 Chi tiết
549/KH-BYT Kế hoạch 549/KH-BYT thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí Thư 03/06/2014 Chi tiết
Số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT Thông tư liên tịch Quy định về quản lý chất thải y tế 31/12/2015 Chi tiết
9940/BYT-MT Công văn triển khai Luật ATVSLĐ và tuần lễ quốc gia ATVSLĐ – PCCN lần thứ 18 năm 2016 17/12/2015 Chi tiết
1451/MT-YT Báo cáo tiến độ xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 11/12/2015 Chi tiết
1246/MT-YT Thu thập thông tin về thực hiện đối tác công tư trong quản lý chất thải y tế 10/11/2015 Chi tiết
1211/MT-YT Thu thập thông tin về quản lý chất thải tại các cơ sở phát sinh ít chất thải y tế 04/11/2015 Chi tiết
MT-SKCĐ Về việc hướng dẫn xử lý thi hài bệnh nhân nhiễm vi rút Ê-bô 08/05/2015 Chi tiết
785/MT-SKCĐ Thông báo kết quả kiểm tra, giám sát chất lượng nước gửi Văn phòng UBND thành phố Hồ Chí Minh 03/08/2015 Chi tiết
780/MT-SKCĐ Công văn số 780/MT-SKCĐ v/v tăng cường công tác vệ sinh môi trường và xử lý nước ăn uống, sinh hoạt vùng bị ngập lũ 02/08/2015 Chi tiết
768/MT-SKCĐ Tăng cường công tác đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường vùng ngập lũ 29/09/2015 Chi tiết