Home / Thanh tra kiểm tra
Kết luận thanh tra số 835/KL-MT ngày 09/7/2019

Kết luận thanh tra số 835/KL-MT ngày 09/7/2019

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 835/KL-MT ngày 09/7/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Đông  

Kết luận thanh tra số 838/KL-MT ngày 09/7/2019

Kết luận thanh tra số 838/KL-MT ngày 09/7/2019

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 838/KL-MT ngày 09/7/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty cổ phần nước sạch Quảng Ninh  

Kết luận thanh tra số 839/KL-MT ngày 09/7/2019

Kết luận thanh tra số 839/KL-MT ngày 09/7/2019

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 839/KL-MT ngày 09/7/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty cổ phần nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Ninh Bình  

Kết luận thanh tra số 840/KL-MT ngày 09/7/2019

Kết luận thanh tra số 840/KL-MT ngày 09/7/2019

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 840/KL-MT ngày 09/7/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương  

Kết luận thanh tra số 834/KL-MT ngày 09/7/2019

Kết luận thanh tra số 834/KL-MT ngày 09/7/2019

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 834/KL-MT ngày 09/7/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty cổ phần cấp nước Sơn Tây  

Kết luận thanh tra số 841/KL-MT ngày 09/7/2019

Kết luận thanh tra số 841/KL-MT ngày 09/7/2019

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 841/KL-MT ngày 09/7/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty cổ phần cấp nước Nam Định  

Kết luận thanh tra số 837/KL-MT ngày 09/7/2019

Kết luận thanh tra số 837/KL-MT ngày 09/7/2019

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 837/KL-MT ngày 09/7/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà  

Kết luận thanh tra số 582/KL-MT ngày 17/5/2019

Kết luận thanh tra số 582/KL-MT ngày 17/5/2019

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 582/KL-MT ngày 17/5/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Nội

Kết luận thanh tra chuyên ngành số 571/KL-MT ngày 17/5/2019

Kết luận thanh tra chuyên ngành số 571/KL-MT ngày 17/5/2019

Cục Quản lý môi trường y tế- Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 571/KL-MT ngày 17 tháng 5 năm 2019 về thực hiện các quy định cùa pháp luật về kiểm nghiệm, khảo nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y […]

Kết luận thanh tra chuyên ngành số 570/KL-MT ngày 17/5/2019

Kết luận thanh tra chuyên ngành số 570/KL-MT ngày 17/5/2019

Cục Quản lý môi trường y tế- Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra chuyên ngành số 570/KL-MT ngày 17 tháng 5 năm 2019 về thực hiện các quy định cùa pháp luật về kiểm nghiệm, khảo nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y […]