Home / Thanh tra kiểm tra
Kết luận thanh tra số 273/KL-MT ngày 20/3/2019

Kết luận thanh tra số 273/KL-MT ngày 20/3/2019

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 273/KL-MT ngày 20/3/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty cổ phần cấp nước Thanh Hóa

Kết luận thanh tra số 272/KL-MT ngày 20/3/2019

Kết luận thanh tra số 272/KL-MT ngày 20/3/2019

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 272/KL-MT ngày 20/3/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình  

Kết luận thanh tra số 268/KL-MT ngày 20/3/2019

Kết luận thanh tra số 268/KL-MT ngày 20/3/2019

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 268/KL-MT ngày 20/3/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty cổ phần cấp thoát nước – công trình đô thị Hậu Giang  

Kết luận thanh tra số 276/KL-MT ngày 20/3/2019

Kết luận thanh tra số 276/KL-MT ngày 20/3/2019

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 276/KL-MT ngày 20/3/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty cổ phần nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định

Kết luận thanh tra số 270/KL-MT ngày 20/3/2019

Kết luận thanh tra số 270/KL-MT ngày 20/3/2019

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 270/KL-MT ngày 20/3/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty cổ phần cấp t hoát nước Gia Lai

Kết luận thanh tra số 267/KL-MT ngày 20/3/2019

Kết luận thanh tra số 267/KL-MT ngày 20/3/2019

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 267/KL-MT ngày 20/3/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh

Kết luận thanh tra số 269/KL-MT ngày 20/3/2019

Kết luận thanh tra số 269/KL-MT ngày 20/3/2019

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 269/KL-MT ngày 20/3/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng

Kết luận thanh tra số 271/KL-MT ngày 20/3/2019

Kết luận thanh tra số 271/KL-MT ngày 20/3/2019

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 271/KL-MT ngày 20/3/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Kiên Giang

Kết luận thanh tra số 274/KL-MT ngày 20/3/2019

Kết luận thanh tra số 274/KL-MT ngày 20/3/2019

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 274/KL-MT ngày 20/3/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty cổ phần nước sạch Hưng Yên

Kết luận thanh tra số 275/KL-MT ngày 20/3/2019

Kết luận thanh tra số 275/KL-MT ngày 20/3/2019

Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế công bố kết luận thanh tra số 275/KL-MT ngày 20/3/2019 về việc thực hiện các quy định của pháp luật đảm bảo chất lượng nước uống, nước sinh hoạt tại Công ty cổ phần nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương