Home / Môi trường cơ sở y tế (Page 8)
HỘI THẢO ” SƠ KẾT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH ĐỘC LẬP BAN ĐẦU ĐỐI VỚI CÁC BỆNH VIỆN” CỦA DỰ ÁN HỖ TRỢ XỬ LÝ CHẤT THẢI BỆNH VIỆN VAY VỐN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

HỘI THẢO ” SƠ KẾT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH ĐỘC LẬP BAN ĐẦU ĐỐI VỚI CÁC BỆNH VIỆN” CỦA DỰ ÁN HỖ TRỢ XỬ LÝ CHẤT THẢI BỆNH VIỆN VAY VỐN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Ngày 10/4/2013 Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện vay vốn Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo ” SƠ KẾT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH ĐỘC LẬP BAN ĐẦU ĐỐI VỚI CÁC BỆNH VIỆN VÒNG 1”. Mục đích của Hội thảo là rà soát lại tiến độ hoạt động của các viện tham gia kiểm định độc lập (IVA) cho Dự án.